پروژه های در حال اجرا :

پروژه اطبا

اجرای صفرتاصدنمای سمنت بورد

بندرانزلی

پروژه درحال اجرای آمل

اجرای صفرتاصدنمای سمنت بورد

تاریخ شروع پروژه:۱۹تیر۱۴۰۰

پروژه هشتگرد

اجرای آهنگری،نصب سمنت بورد،نقاشی

پروژه دانشگاه علوم پزشکی،زنجان

نصب فایبرسمنت بورد

پروژه رویان۲

کاشت صفحه،اجرای اهنگری،نصب سمنت بوردو نقاشی

پروژه تهران

اجرای شاسی کشی،نصب سمنت بورد واجرای نقاشی

در حال اجرا

پروژه رویان،اجرای نمای فایبرسمنت بورد.